Statuten van de IVAO VZW/ASBL

zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 29 november, 2014


Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:

Titel I: Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: International Virtual Aviation Organisation, afgekort: IVAO.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt, zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

Artikel 3

De vereniging heeft als doel mensen samen te brengen die interesse hebben voor de luchtvaart, luchtverkeersleiding in het algemeen en simulatie van deze in het bijzonder. Dit alles gebeurt met behulp van computers, lokale netwerken en internet. Hierbij zal informatie, opleidingsmateriaal en software ter beschikking gesteld worden. Zowel lokaal als via het internet zullen activiteiten georganiseerd worden. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Titel II: Leden

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen en diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de VZW. Ze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in de Regels en Reglementen.

Artikel 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk¹ worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Artikel 7

De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in de Regels en Reglementen.

Artikel 8

De maximum ledenbijdrage bedraagt 50 euro en wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur. Een lid die zijn ledenbijdrage niet betaald, wordt geacht ontslag te nemen. De termijn waarbinnen de ledenbijdrage moet zijn ontvangen is geregeld in het huishoudelijke reglement.

Artikel 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Een lid dat vrijwillig ontslag neemt moet dit schriftelijk¹ bekend maken aan de Raad van Bestuur.

Artikel 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Titel III: De Raad van Bestuur

Artikel 11

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie personen die, al dan niet, lid zijn van de vereniging. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 12

Duur van het mandaat van de bestuurders

De Raad van Bestuur wordt benoemd in een rotatie systeem, waarbij er twee verschillende mandaten zijn die elkaar overlappen. Er worden elk jaar verkiezingen gehouden en de bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. Bestuurders kunnen opnieuw verkozen worden, maar kunnen slechts dienen onder één van beide mandaten. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het gekozen mandaat.

Artikel 13

Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, gebruik makende van pluraliteit, ongeachte het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders beoefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Wanneer een Bestuurslid wordt (her)kozen zal deze zijn officieel ontslag indienen van alle IVAO director, assistant director en Executive posities op het netwerk en zal deze binnen 90 dagen vanaf het moment dat hij gekozen is deze positie verlaten. Bestuursleden mogen niet solliciteren voor director of assistant director posities op het netwerk.

Artikel 14

Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk¹ bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien, bijeenroepen en hem daarvan ook schriftelijk¹ in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 15

Bevoegdheden van de bestuurders

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Zij mag geen leningen afsluiten of verstrekken, garanties afsluiten of participeren in andere verenigingen of zakelijke ondernemingen. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthouden en ongeldige stemmen worden niet meegewogen bij het bepalen van de gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt, doorslaggevend. Een bestuurder kan alleen zichzelf vertegenwoordigen. Elke bestuurder beschikt slechts over één stem op de Raad van Bestuur. Verzoeken van wijzigingen in de Statuten door de Algemene Ledenvergadering zullen, tenzij anders gespecificeerd in het Belgisch Wetboek, binnen 30 dagen gepubliceerd worden bij daarvoor bestemde autoriteiten.

Artikel 16

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. Wegens het internationaal karakter van de VZW vergadert de Raad van Bestuur in video/audio/tekst conference.

Artikel 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 18

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Artikel 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 20

Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW.

In bijzondere omstandigheden of voor specifieke taken en voor beperkte duur kan de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De benoeming en de daaraan gekoppelde bevoegdheid dient duidelijk omschreven te zijn en door een meerderheid van de bestuurders akkoord bevonden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk¹ ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur;
b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De betrokkene moet evenwel door de Raad van Bestuur binnen de zeven kalenderdagen hieromtrent schriftelijk¹ in kennis gebracht worden;
c) als het mandaat zoals beslist door de Raad van Bestuur ten einde komt. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit, al naar gelang hoe de verstrekte volmacht is beschreven, zoals bepaald door de Raad van Bestuur

Artikel 21

Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW.

De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen voor het uitvoeren van administratieve, rechtsgeldige en financiële taken. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Het dagelijks bestuur besluit uitsluitend over spoedeisende handelingen die niet kunnen wachten op een besluit van de Raad van Bestuur en die tegelijk een geringe of dagdagelijkse betekenis hebben voor de werking van de VZW.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk¹ ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur
b) door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

Titel IV: Algemene Vergadering

Artikel 22

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.

Artikel 23

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

  • het wijzigen van de statuten,
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
  • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
  • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
  • de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
  • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Artikel 24

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

Artikel 25

Vervallen

Artikel 26

De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per schrijven¹ waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht binnen 21 dagen te reageren en dient de Algemene Vergadering uiterlijk samen te roepen 40 dagen na dat het verzoek is ingediend

Artikel 27

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, via e-mail of per aangetekende brief tenminste acht kalenderdagen voor de vergadering.

Artikel 28

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk¹ wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee kalenderdagen voor de vergadering aan de Raad van Bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden, maar ze kunnen besproken worden als de voorzitter van de vergadering zulks toelaat. Wijzigingen van een voorstel kan slechts gebeuren als het voorstel nog niet definitief is en alleen in overeenstemming met de oorspronkelijk voorsteller.

Artikel 29

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Onthouden en ongeldige stemmen worden niet meegewogen bij het bepalen van de gewone meerderheid. Bij staking van stemmen zal de voorzitter een tweede stemming over het voorstel uitschrijven. In het geval dat de tweede stemming ook resulteert in een staking der stemmen wordt het voorstel in de eerstvolgende Algemene Vergadering opnieuw ter stemming gebracht, tenzij de originele voorsteller het voorstel intrekt. In het geval dat het voorstel gewijzigd wordt dient het behandeld te worden alsof het een nieuw voorstel is en moet het voldoen aan de voorschriften die de statuten voorschrijven

Artikel 30

Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten. Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

Artikel 32

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn/haar verdediging te kunnen voorzien, als hij/zij zulks wenst. Niet verschijnen van het lid zal het voorstel van uitsluiting niet verbieden.

Artikel 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de Algemene Vergadering.

Titel V: Rekeningen en Begrotingen

Artikel 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Titel VI: Ontbinding en Vereffening

Artikel 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden. Zijn geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffening voorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling. Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Notities & Bijlagen

Originele PDF-document

¹ = Een gewone brief of elektronisch schrijven


Terug naar NPO